Shih-Han Kao, Wei-Chung Cheng, Yi-Ting Wang, Han-Tsang Wu, Han-Yu Yeh, Yu-Ju Chen, Ming-Hsui Tsai and Kou-Juey WuSource link