Health

Regulation of miRNA Biogenesis and Histone Modification by K63-Polyubiquitinated DDX17 Controls Cancer Stem-like Features

Shih-Han Kao, Wei-Chung Cheng, Yi-Ting Wang, Han-Tsang Wu, Han-Yu Yeh, Yu-Ju Chen, Ming-Hsui Tsai and Kou-Juey Wu


Source link
Show More

Leave a Reply

Back to top button
Skip to toolbar